Algemene voorwaarden 

 

1-   Al onze offerten worden u aangeboden met wagens en/of koetsen welke op ogenblik van offerte 

       beschikbaar zijn, en kunnen nooit  als enige vorm van optie worden aanzien. Bestellingen worden enkel    

       aanvaard bij ondertekening van een huurovereenkomst en de betaling van de nodige voorschotten.

2-    Tijdens het gebruik van onze Voertuigen en / of  koetsen is het verboden binnenin te roken of te eten,              

        tenzij anders overeengekomen.

3-    De snelheid van koetsen worden berekend aan 8 km per uur. Afstanden van meer dan 8 km dienen             

        voorzien te worden met een tussenstop van +/- 15 min.

4-    De maximale duur van een ceremonie met koetsen is bepaald 5 uur en de maximale afstand op 25 km.

5-    De Minimale duur van een ceremonie met wagens is bepaald op 3 uur.(Chauffeurs)

6-    Overuren en km worden berekend volgens onze bijgevoegde prijslijst per uur en volgens type

7-    Bij prestatie van meer dan 8 uur beschikbaarheid dient er een lichte maaltijd (vergoeding ) te worden

        voorzien, tenzij deze door de klant wordt verzekerd. Het nuttigen van frisdrank of koffie dient dan ook tot

        de mogelijkheden te behoren.(GEEN Alcohol).

8-    Alle vertrek en aankomsturen worden berekend vanuit garage.

9-    Er dient een voorschot betaald te worden van 30% op de totale som tenzij anders overeengekomen.

10- Ingeval de huurder de overeenkomst verbreekt zal een schadevergoeding geëind worden van 50% op de

       volledige som.

11- Voorschotten welke via bank of post worden uitgevoerd dienen op onze bank toe te komen uiterlijk 8         

       dagen na onder tekening van de huurovereenkomst. Voorschoten welke niet tijdig op onze rekening        

       worden gestort kunnen geen garantie meer geven op het naleven van de huurovereenkomst, en kan door          

       ons zonder enige vorm van schadevergoeding worden geannuleerd.

12- Iedere annulatie dient ons per aangetekend schrijven meegedeeld te worden.

13- De huurder ziet af van schadevergoeding in geval van ongeval, pech bij vervoer naar de klant dit in verband 

       met Voertuigen, koetsen, paarden en vrachtwagen.

14- De verhuurder behoud zich het recht ingeval van pech en of ongeval met voertuigen of koetsen (indien 

       mogelijk), deze door een soortgelijke te vervangen zonder dat dit bijkomstige kosten meebrengen nog voor

       de huurder als voor de verhuurder.

15- Onze bestuurders behouden zich het recht passagiers te weigeren en/of te vervoeren wanneer deze zich

       hinderlijk voor zowel bestuurder als medepassagiers gedragen. Dit ook in verband van dronkenschap.

       Wanneer passagiers geweigerd worden om welke reden dan ook kan dit nooit in aftrek of vermindering

        worden gebracht van de totaalsom.

16- Drug zijn ten strengste verboden, Passagiers welke bij een verkeerscontrole toch in het bezit zijn zullen

       onmiddellijk het voertuig worden geweigerd. Gezien onze bestuurders niet gemachtigd zijn, nog personen

       en of hun bagage te controleren zullen alle kosten welke hieruit voortvloeien van zowel boetes, tot

       eventueel  het in beslag nemen van het voertuig en met alle schade en winstverliezen welke hieruit

       voortvloeien  teruggevorderd worden van zowel klant, opdrachtgever en passagier.

17- Alle beschadigingen toegebracht aan de wagen en/of het interieur zullen aan de contractant doorgerekend

       en teruggevorderd, en onmiddellijk betaald dienen te worden.

18- Alle betalingen dienen contant betaald te worden bij start van de ceremonie tenzij anders       

       overeengekomen,  vermeld op de overeenkomst en door beide partijen geparafeerd

19- Betalingen welke gebeuren per overschrijving via bank of post dienen op onze rekening te staan de dag  

       voor datum van ceremonie.

20- Betalingen welke geschieden na datum ceremonie en het versturen van de factuur na de datum van

       ceremonie zullen administratiekosten  worden aangerekend.

21- Alle openstaande factuurbedragen worden vanaf de factuurdatum en zonder dat enige ingebrekestelling

       vereist is automatisch verhoogd met verwijlintresten aan 1.% per maand en 12% op jaarbasis.

22- In geval van wanbetaling na aanmaning wordt bovendien het nog openstaand bedrag van rechtswege

       vermeerderd met een schadevergoeding die tussen partijen forfaitair wordt vastgesteld op 20% met een

        minimum van 75,00 € per factuur.

23-  Verhuring van koetsen voor diverse feestelijkheden, evenementen, stoeten enz,... dit men met bijkomende

        supplementaire voorwaarden rekening te houden. welke ontvangen worden en waarvan men de

        voorwaarden aanvaard bij ondertekening van de huurovereenkomst.

24- Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen en  

       worden  beheerst door de Belgische Wetgeving.